HIDROLOGIJA

Oblasti delovanja:

ANALIZA HIDROLOŠKIH PROCESA

  • Atmosferskih (sunčevo zračenje, temperatura vazduha, temperatura vazduha, vetar, isparavanje, padavine),

  • Potpovršinskih (vlažnost zemljišta, infiltracija, podzemne vode),

  • Površinskih (površinski oticaj, hidrogrami oticaja na vodotocima).

STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

  • Teorijske raspodele verovatnoće,

  • Statistička analiza hidroloških nizova.

HIDROLOŠKE ANALIZE

  • Određivanje oticaja sa sliva,

  • Propagacija poplavnih talasa,

  • Merodavne računske velike vode.