HIDROTEHNIKA

Oblasti delovanja:

1. KORIŠĆENJE VODA

SNABDEVANJE NASELJA I INDUSTRIJE VODOM

 • Izvorišta i vodozahvati
 • Razvodna mreža i uređaji
 • Rezervoari, uređaji za zahvat i potiskivanje vode
 • Kondicioniranje vode za piće i industriju

RIBARSTVO

 • toplovodno
 • hladnovodno

NAVODNJAVANJE

 • navodnjavanje ratarskih kultura
 • navodnjavanje voćnjaka
 • navodnjavanje plastenika, parkova i sportskih terena
 • navodnjavanje otpadnim vodama

REGIONALNI SISTEMI ZA SNABDEVANJE VODOM

AKUMULACIJE

KANALISANJE REKA ZA PLOVIDBU

PLOVNI KANALI

BRANE

PREVODNICE

USTAVE

PRISTANIŠTA I LUKE

 

2. UREĐENJE I ZAŠTITA VODA I VODOTOKA

REGULACIJA REKA

 • Zaštita voda od nanosa i bujica
 • Odbrana od velikih voda i poplava (brane, nasipi)

ODVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 • Odvođenje površinskih voda
 • Odvođenje podzemnih voda
 • Prepumpavanje i ispuštanje u recipijent

KANALISANJE NASELJA I ZAŠTITA VODOTOKA OD ZAGAĐENIH VODA

 • Atmosferska kanalizacija
 • Kanalizacija za upotrebljenu vodu
 • Prečišćavanje otpadnih voda (industrije i farmi)