MELIORACIJE U POLJOPRIVREDI

Oblasti delovanja:

1. MELIORACIJE

Sistemi za navodnjavanje

  • projekti sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina
  • projekti sistema za navodnjavanje parkova, travnjaka, sportskih i rekreacionih površina

Sistemi za odvodnjavanje

  • projekti odvodnjavanja otvorenom kanalskom mrežom
  • projekti dvonamenskog korišćenja kanalske mreže za odvodnjavanje
  • projekti odvodnjavanja cevnom drenažom

Rekultivacija i revitalizacija zemljišta

Zaštita od erozija i bujica

2. RIBNJACI

Projekti ribnjaka za punosistemsku i polusistemsku proizvodnju 

3. LEGALIZACIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA

  • projekti izvedenih objekata
  • ishodovanje uslova i saglasnosti
  • organizacija tehničkog prijema
  • ishodovanje vodoprivrednih dozvola
  • ishodovanje upotrebnih dozvola