O NAMA

Istorija "Hidrozavod"-a

„Hidrozavod DTD“ je osnovan 1947. godine kao projektni biro za studije, istraživanja i projektovanje u okviru Direkcije za izgradnju Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a kao samostalno preduzeće posluje od 1952.

Za više od pola veka poslovanja u ovom, danas akcionarskom društvu za studije, istraživanja, projektovanje i inženjering, urađeno je nekoliko hiljada studija i projekata.

Najznačajniji među realizovanim projektima u bivšoj Jugoslaviji je Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Urađeno je kompleksno istražno i projektno rešenje upravljanja vodom na oko 2.100.000 ha površine, uključujući odvodnjavanje na 1.700.000 ha, navodnjavanje na 540.000 ha, snabdevanje vodom gravitirajućih naselja, industrije i ribnjaka, kao i omogućavanje plovidbe na oko 665 km glavne kanalske mreže. Većina kapitalnih hidro-građevinskih objekata – mostovi, ustave, crpne stanice, pristaništa i prevodnice, projektovani su u „Hidrozavodu“.

Pored Vojvodine, projektantska aktivnost „Hidrozavod DTD“-a širila se kroz celu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku, gde je urađeno mnogo projekata iz agromelioracija i zaštite priobalja.

„Hidrozavod DTD“ je uspešno obavljao istraživanja, studije, projektovanje i davao konsultantske usluge u mnogim stranim zemljama, i to u Maroku, Libiji, Iraku, Zambiji, Angoli...

Najveći i najznačajniji posao u inostranstvu je irigacioni i drenažni sistem „Duđaila“ u Iraku. Urađene su studije, glavni i izvođački projekti i konsalting usluge za glavni kanal od reke Tigar sa sistemom za navodnjavanje, odvodnjavanje, desalinizaciju uz kompletno daljinsko upravljanje iz jednog centra na 17.600 ha agroindustrijskog kombinata „Duđaila“.

„Hidrozavod DTD“ danas

Danas su projektantske aktivnosti „Hidrozavod DTD“-a usmerene, pre svega na region bivše Jugoslavije, a znatno manje na inostrano tržište. Osnovne delatnosti predstavljaju studije, istraživanja, projektovanje i inženjering u oblastima:

  • vodoprivrede (melioracije, regulacija vodotoka, hidrosistemi, ribnjaci);
  • vodosnabdevanja;
  • zaštite životne sredine (kanalizacioni sistemi, prečišćavanje otpadnih voda, regionalne deponije za čvrsti otpad, sanacije divljih i nesanitarnih smetlišta);
  • geoloških istraživanja (geotehnike, hidrogeologije) i dr.

„Hidrozavod DTD“ je danas stabilna projektna kuća sa blizu 50 stalno zaposlenih prvenstveno inženjera i tehničara, ali i stručnjaka iz oblasti ekonomije i prava. Naša tendencija je stalno jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta, a posebna pažnja je posvećena proširenju delatnosti i prilagođavanju tržišnim uslovima poslovanja. Poslovi dobijeni na međunarodnim tenderima, zajednički nastupi sa stranim partnerima, izrada projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija i visoke ocene koje dobijamo za naše projekte su najbolja garancija kvaliteta naših usluga.