GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE DESNE OBALE DUNAVA U ZONI BANOVACA

INVESTITOR

JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad

VREDNOST PROJEKTA

2.000.000,00 RSD

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2013-2014

OPIS PROJEKTA

Glavnim projektom zaštite leve obale Dunava u zoni Starih Banovaca (od šljunkare do ušća Budovara u Dunav), predviđena je izgradnja zaštitnih objekata – odbrambenog nasipa i obaloutvrdne „terra mesh“ konstrukcije. Osim zaštite obale i lesnog odseka od daljeg procesa erodovanja, svrha radova je i izgradnja turističko-rekreativnih sadržaja u vidu šetne i biciklističke staze, zelenog pojasa itd.

Za potrebe izrade Glavnog projekta izvršena su geotehnička istraživanja terena koja su obuhvatila inženjerskogeološko kartiranje, istražno bušenje, ugradnju i osmatranje pijezometarskih konstrukcija, laboratorijska ispitivanja uzoraka tla i izrada geotehničkog elaborata.

Geotehnički elaborat detaljno prikazuje geološku građu, litološki sastav, geomorfološke i hidrogeološke karakteristike terena u uticajnom području predviđenih objekata. U posebnom delu su obrađeni geotehnički uslovi izgradnje nasipa i obaloutvrdne konstrukcije. Uz pomoć programskog paketa Geoslope „GEOSTUDIO 2012“, izvršeni su proračuni deformacija tla i objekata u toku i nakon gradnje (SIGMA/W), proračuni filtracije kroz nasip za model poplavnog talasa iz 2006. god. (SEEP/W), kao i proračune stabilnosti kosine nasipa za različite faze trajanja poplavnog talasa (SLOPE/W).

U zaključnom delu date su preporuke za projektovanje objekata, vrste materijala za ugradnju u nasipe, očekivane deformacije temeljnog tla itd.